Doorgaan naar content

Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH)

Terug naar alle deputaatschappen

Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH)

Ingesteld bij besluit Part. Synode d.d. 18-06-1997

Algemeen:

Het Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH) heeft als doel de belangen te behartigen die verbonden zijn aan de psychosociale problematiek van (doop)leden van ons kerkverband. Zij heeft daartoe contacten en overleg met instellingen die bij deze problematiek betrokken zijn, waaronder KOC Diensten, dat uitgaat van de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum, Stichting Schuilplaats en Stichting De Vluchtheuvel.
Daarnaast valt onder dit deputaatschap de bemiddeling in het vinden van gast- en pleeggezinnen.
Verder is het deputaatschap betrokken bij ‘de Oase’, een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit en neemt het deputaatschap deel aan het overleg met de Raad van Kerken en Eleos.
Ten slotte onderhoudt het deputaatschap contacten met de Stichting Meldpunt Seksueel Misbruik Reformatorische Kerken en neemt het deel aan de besprekingen van het Platform Jeugdhulpverlening (een overlegorgaan van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland).

Voorzitter:
J. Dekker (classis Zuid)
Abdijstraat 1a
4421 JC Kapelle
tel. 0113-34 20 01
Secretaris: 
T. van Oostenbrugge (classis Zuid)
Grevelingenstraat 6
4311 GC Bruinisse
tel. 0111-48 24 13
E-mail: dph@gergeminned.nl
Penningmeester:
J.C. Keijzer, Hendrik-Ido-Ambacht (classis West)
Lid: 
R. van der Slikke, Elspeet (classis Oost)
J.A. Zwerus, Ochten (classis Oost)

IBAN: 
NL33 RABO 0395 1741 63 t.n.v. Deputaatschap Psychosociale Hulp
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 80804063


Gast- en pleeggezinnen
Wanneer kan ik gebruik maken van een gastgezin? Of hoe kan ik me aanmelden om gastgezin te worden? De coördinatoren willen, namens het Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH) van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, graag met u meedenken!

Behoefte aan een gastgezin
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u of jij behoefte hebt aan een gastgezin:
Bent u een ouder met een kind dat bijzondere zorg of aandacht vraagt in uw gezin (denk aan ASS/ADHD), waardoor het gezinsleven onder druk komt te staan? Heeft u een druk gezin in combinatie met bijvoorbeeld een burn-out? Is er een verstoorde relatie tussen u en uw kind? Zou het daarom goed zijn als een (of meerdere) van uw kinderen een poosje elders verblijft?

Ben jij die jongere die thuis spanningen ervaart? Botst het vaak met je ouders? Is het goed een poosje afstand te nemen van je thuissituatie? Misschien gaat het niet goed met je schoolresultaten? Dit kan door allerlei omstandigheden ontstaan. Een periode van rust zou kunnen helpen en eraan kunnen bijdragen dat er een stijgende lijn ontstaat.

Bent u die volwassene die een periode van rust nodig heeft? Moet u uzelf bezinnen op moeilijke of noodzakelijke stappen in de nabije toekomst? Wacht u op een opname in bijvoorbeeld Diaconaal Gastenhuis ‘De Oase’ of heeft u een geschikte plaatst ter overbrugging nodig?

Dit en andere zaken zijn omstandigheden waarin een gastgezin u kan helpen, voor een middag in de week, zaterdag, weekend, vakantie of voor een aaneengesloten periode van een aantal weken. De problematiek van de gast moet passen binnen een gewoon gezin. We hebben ongeveer 100 gastgezinnen in ons bestand. Wij als coördinatoren gaan graag met u op zoek naar de mogelijkheden die er zijn. Daarbij vinden wij het belangrijk om contact te hebben met de eventueel betrokken hulpverlener. Indien er geen hulpverlener betrokken is, kan het nodig zijn om hulpverlening in te schakelen. In verband met de soms lange wachtlijsten kan gastopvang ook dienen ter overbrugging tussen de huidige situatie en het hulpverleningstraject.

Bij verblijf in een gastgezin betaalt u een vergoeding van € 12,50 per dag aan het gastgezin voor de onkosten. Overige kosten, denk aan reiskosten, moeten apart vergoed worden. Wanneer een gast langer dan drie maanden gedurende de hele week in een gastgezin verblijft, wordt de vergoeding verhoogd. De vergoeding wordt dan € 15,00 per dag. Mochten deze kosten voor u een verhindering zijn, dan kunt u contact opnemen met uw diaconie, mogelijk kunnen zij een bijdrage leveren in de kosten. De kosten van de bemiddeling tussen gast en gastgezin worden gedragen door de kerken. Dit is uiteraard anoniem. U ontvangt hiervan geen factuur.

Wanneer sprake is van huwelijksproblematiek dan zijn we terughoudend in het plaatsen (van een man of vrouw) in een gastgezin. Daar de nood erg groot kan zijn, kunnen wij zeker met u meedenken. Wij gebruiken hiervoor een protocol. Onder andere is de voorwaarde dat er een christelijke hulpverlener betrokken is bij de problematiek en dat de kerkenraad hiervan op de hoogte is.

Gastgezin zijn
Heeft u plaats in uw hart, huis en leven om een naaste in nood een periode bij te staan door middel van gastopvang? Wilt u hen graag een warm thuis bieden? Heeft u een kamer in uw huis vrij? Staan alle gezinsleden achter het besluit om uw huis open te stellen? Is uw gezin evenwichtig? Heeft u een stabiele huwelijksrelatie? Wij komen graag met u in contact. We begrijpen dat het bovenstaande veel lijkt te vragen; in elk gezin is er wel eens wat en dat realiseren wij ons. Twijfelt u of uw gezin geschikt is als gastgezin, neem gerust contact met ons op; wij denken graag met u mee. Ook als u alleenstaand bent, kunt u in aanmerking komen om als gastgezin te functioneren.

Om gastgezin te worden doorloopt u een screeningstraject. Dit houdt in dat wij u een vragenlijst opsturen waarin onder andere gevraagd wordt naar uw achtergrond en motivatie. Vervolgens komt de coördinator uit uw regio bij u thuis op bezoek waarbij we vragen om nadere toelichting op de informatie uit de vragenlijst en wij vinden het fijn om de beschikbare ruimte voor de gast te zien. Het deputaatschap (DPH) vraagt bij uw kerkenraad om een referentie en we vragen u om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Deze informatie bespreken we in ons team en wanneer dit traject naar tevredenheid doorlopen is, komt u in het gastgezinnenbestand. Vanaf dat moment wordt u benaderd als er een zorgaanvraag is die past bij u en uw gezin.

Pleegzorg
Wij werken hiervoor nauw samen met Timon, een christelijke jeugdzorgorganisatie die onder andere pleegzorg organiseert. Wanneer een vraag langdurig speelt of erg intensief blijkt, kan gastopvang omgezet worden naar pleegzorg. Timon heeft de bevoegdheid om minderjarige kinderen te plaatsen in erkende pleeggezinnen. Om kinderen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zoveel mogelijk in eigen sfeer te laten opgroeien, wordt er door Timon regelmatig een beroep gedaan op de gastgezinnen van het deputaatschap. Deze gezinnen worden door Timon gescreend en komen bij hen in het pleegzorgbestand. Zij nemen dan de gehele begeleiding over. Daarnaast kunnen dergelijke gezinnen ook blijven functioneren als gastgezin.
Vanuit het Platform Jeugdhulpverlening wordt er met regelmaat een contactdag georganiseerd voor toerusting en ontmoeting van pleeg­ouders en gastgezinnen.

Coördinatoren gast- en pleeggezinnen
Gastopvang valt onder verantwoordelijkheid van het Deputaatschap Psychosociale Hulp van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ook werken wij voor de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (Deputaten Psychosociale Hulp, PSH) en de Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten.
Mocht u tot één van de andere reformatorische kerken behoren, dan verwijzen we u naar Stichting De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeente maar ook (doop)leden uit de Hersteld Hervormde Kerk en andere kerkverbanden kunnen een beroep op hen doen.

Wij, Caroline en Mieke zijn als coördinator werkzaam voor DPH. Wij screenen de gastgezinnen en onderhouden het contact. Wij nemen de aanvragen voor gastopvang aan en proberen een volledig beeld van de situatie te krijgen. Vervolgens bepalen we, eventueel in overleg met de andere coördinatoren of de vraag passend is voor gastopvang. Indien ja, dan gaan we op zoek naar een geschikt gastgezin. Wanneer er een gastgezin bereid gevonden is, vindt er een kennismakingsbezoek plaats tussen de gast en het gastgezin waarbij de coördinator aanwezig is en met gast en gastgezin een contract opstelt. In dit contract worden onder andere huisregels in het gastgezin, gewoonten van de gast, contact met het thuisfront en afspraken over privacy gemaakt. Dit contract is leidend voor het gehele proces.  Tijdens de periode van gastopvang is de coördinator het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Er vinden regelmatig evaluaties plaats en de coördinator begeleidt het gastgezin.

Elke coördinator is werkzaam binnen de eigen regio, hieronder vindt u een overzicht:

 Caroline Klop:
* Regio zuidwest; gastopvangdph-zuidwest@gergeminned.nl - tel. 06-51 26 52 44
* Regio midden; gastopvangdph-midden@gergeminned.nl - tel. 06-51 37 72 19

Mieke Meijering:
* Regio oost; gastopvangdph-oost@gergeminned.nl - tel. 06-51 55 31 12
* Beschikbaar voor het stellen van algemene vragen.

Regioverdeling
Regio zuidwest: Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland.
Regio midden: Noord-Brabant, Betuwe, Bommelerwaard en Utrecht.
Regio oost: Gelderland (incl. Renswoude, Rhenen, Veenendaal) Overijssel en de noordelijke provincies.

Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC Diensten)

De afdeling Jeugd en gezin van het Ds. G.H. Kerstencentrum heeft een aanbod gericht op preventieve en curatieve zorg. De curatieve zorg richt zich op begeleiding, diagnostiek en behandeling van kinderen en ouders en jongvolwassenen met problematiek op een continuüm van lichte tot psychiatrische problematiek. Het Ds. G.H. Kerstencentrum heeft ook een aanbod voor diagnostiek en behandeling binnen de generalistische basis-ggz. Binnen begeleiding biedt zij intensieve ambulante gezinsbegeleiding, ambulante specialistische begeleiding en diverse vormen van ambulante individuele begeleiding. De ambulant hulpverleners werken onder supervisie van een gedragswetenschapper van het Ds. G.H. Kerstencentrum.
Wanneer u vragen heeft over of wilt u zich aanmelden voor diagnostiek, begeleiding of behandeling, stuurt u een mail naar toegang@koc.nu met vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan binnen drie werkdagen gebeld door één van de medewerkers van de Toegang.
Voor meer informatie over de afdeling Jeugd en gezin verwijzen we u naar onze website: www.kocdiensten.nl.


Aandachtfunctionaris ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’
Huiselijk geweld zoals kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld zijn ernstige zaken die onze deuren niet voorbij gaan. Daarom is reeds enkele jaren een aandachtfunctionaris ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ voor ons kerkverband aangesteld. Eén van de doelstellingen daarvan is het bevorderen van de veiligheid, het verminderen van het aantal slachtoffers van kindermishandeling en het zorgen voor een goede benadering van het probleem. Concreet betekent dit o.a. dat het van belang is dat de signalen worden herkend en dat er vervolgens verantwoord gehandeld wordt. Vanuit de reformatorische kerken zijn er aandachtfunctionarissen aangesteld. De aandachtfunctionaris voor ons kerkverband is mevrouw G. Snoeij. Zij is werkzaam bij de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Bij signalen van huiselijk geweld zoals kindermishandeling en incest is het raadzaam contact op te nemen met deze aandachtfunctionaris. Voor informatie en/of vragen is zij bereikbaar via het telefoonnummer 06-15 44 12 50. Er kunnen redenen zijn om voor een andere aandachtfunctionaris te kiezen. Bijvoorbeeld als mevrouw Snoeij een bekende is van het gezin. Voor dergelijke situaties kan een aandachtfunctionaris van een ander kerkverband worden geconsulteerd. Bel in dat geval de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum: 0318-51 73 10.


Stichting Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

Stichting Schuilplaats biedt hulp bij relatie- en opvoedingsproblemen, identiteit, burn-out, seksuele geaardheid, rouw/verlies verwerking en psychische problemen. De hulpverlening wordt aangeboden in de vorm van individuele begeleidingsgesprekken. Daarnaast worden er regelmatig over bepaalde thema’s cursussen aangeboden. Ook voor ambtsdragers zijn er mogelijkheden van consultatie, advies en toerusting. Er zijn hulpverleningslocaties te Veenendaal, Apeldoorn, Middelharnis, Sliedrecht, Ridderkerk, Staphorst, Sprang-Capelle, Woudenberg, Scherpenzeel en Huizen. Na aanmelding heeft binnen vier weken het eerste gesprek plaats.
De hulp wordt geboden door deskundige psychosociale hulpverleners. Voor aanmelding en/of advies kunt u op werkdagen tussen 08.30 en 10.00 uur bellen naar het spreekuur 0318-54 78 70 of via de website: www.stichtingschuilplaats.nl


Stichting De Vluchtheuvel
We hebben als motto: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit. De gesprekslocaties van De Vluchtheuvel liggen verspreid over het land. Meestal ook in uw omgeving (zie de website).

Waarbij kunnen wij hulp bieden?
Cliënten met spanningen in relaties, burn-outklachten, psychische problemen, rouw- en verliesverwerking, seksverslaving en identiteitsvraagstukken worden door ons geholpen en leren beter omgaan met de psychische problematiek.

Coaching en mediation
De Vluchtheuvel biedt coaching. Het doel van coaching is het ontdekken, ontwikkelen en inzetten van jouw kwaliteiten. Mediation is een tamelijk snelle en ook kostenbesparende manier om conflicten op te lossen. Een onafhankelijke bemiddelaar werkt met de partijen aan een voor iedereen aanvaardbare oplossing.

Aanmelding en advies
Heeft u hulp nodig? Twijfelt u of uw hulpvraag past bij De Vluchtheuvel? Of heeft u behoefte aan advies? Met al uw vragen en voor aanmelding kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen naar: 0113-21 30 98. U kunt zich ook aanmelden via de website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl.


Diaconaal gastenhuis de Oase
De Oase is een diaconaal gastenhuis in Ouddorp met een reformatorische identiteit. Er is plaats voor twaalf gasten: mensen die toe zijn aan een herstelperiode voor lichaam en geest van maximaal zes weken. Het doel: tot rust komen, om het leven weer beter aan te kunnen. Rust, structuur, ontspanning en bezinning staan centraal tijdens het verblijf. Er is elke dag tijd voor stilte en ruimte voor rust. Er zijn gezamenlijke activiteiten, zoals de Bijbelbespreking, de creatieve workshop en de themaochtend. Professionele gastbegeleiders en een pastoraal werker bieden de gasten de nodige begeleiding in deze belangrijke periode. Er wordt nauw samengewerkt met reeds aanwezige hulpverlening en het pastoraat van de thuisgemeente van de gast. De Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.
Meer informatie vindt u op onze website www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl of via info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

 


Adres

Grevelingenstraat 6
4311 GC Bruinisse

Financiële gegevens

  • Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH)