ANBI

Inleiding:

Dit deel van de website van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland is ingericht om te kunnen voldoen aan de wettelijke bepalingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI-en). Voor kerken geldt deze verplichting vanaf 1 januari 2016. Voor alle andere instellingen (kerkelijke stichtingen, etc.) die gebruik willen maken van de ANBI-faciliteiten, is deze verplichting al vanaf 1 januari 2014 van kracht. De synode van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland heeft op 18 juni 2014 besloten om als kerkverband gebruik te blijven maken van de toegekende ANBI-status.

Alle gemeenten in Nederland maken gebruik van de ANBI-faciliteiten.

Wanneer een plaatselijke kerk of kerkelijk deputaatschap niet tijdig aan de publicatieplicht voldoet, bestaat niet langer aanspraak op erkenning als ANBI-instelling. Dit heeft tot gevolg dat giften niet langer fiscaal aftrekbaar zijn. Daarnaast zijn schenkingen en legaten niet langer vrijgesteld van schenkbelasting c.q. erfbelasting.

De 'Verkorte jaarverslagen' en 'Staten van baten en lasten' over de afgelopen twee jaar treft u aan bij de afzonderlijke gemeenten en deputaatschappen.

Hieronder treft u het beleidsplan aan voor de jaren 2023 t/m 2027.