Gastopvang

Gast- en pleeggezinnen 

Wanneer kan ik gebruik maken van een gastgezin? Of hoe kan ik me aanmelden om gastgezin te worden? De coördinatoren willen, namens het Deputaatschap Psychosociale Hulp (DPH) van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, graag met u meedenken!

Behoefte aan een gastgezin
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u of jij behoefte hebt aan een gastgezin: Bent u een ouder met een kind dat bijzondere zorg of aandacht vraagt in uw gezin (denk aan ASS/ADHD), waardoor het gezinsleven onder druk komt te staan? Heeft u een druk gezin in combinatie met bijvoorbeeld een burn-out? Is er een verstoorde relatie tussen u en uw kind? Zou het daarom goed zijn als een (of meerdere) van uw kinderen een poosje elders verblijft?

Ben jij die jongere die thuis spanningen ervaart? Botst het vaak met je ouders? Is het goed een poosje afstand te nemen van je thuissituatie? Misschien gaat het niet goed met je schoolresultaten? Dit kan door allerlei omstandigheden ontstaan. Een periode van rust zou kunnen helpen en eraan kunnen bijdragen dat er een stijgende lijn ontstaat.

Bent u die volwassene die een periode van rust nodig heeft? Moet u uzelf bezinnen op moeilijke of noodzakelijke stappen in de nabije toekomst? Wacht u op een opname in bijvoorbeeld Diaconaal Gastenhuis ‘De Oase’ of heeft u een geschikte plaatst ter overbrugging nodig?

Dit en andere zaken zijn omstandigheden waarin een gastgezin u kan helpen, voor een middag in de week, zaterdag, weekend, vakantie of voor een aaneengesloten periode van een aantal weken. De problematiek van de gast moet passen binnen een gewoon gezin. We hebben ongeveer 100 gastgezinnen in ons bestand. Wij als coördinatoren gaan graag met u op zoek naar de mogelijkheden die er zijn. Daarbij vinden wij het belangrijk om contact te hebben met de eventueel betrokken hulpverlener. Indien er geen hulpverlener betrokken is, kan het nodig zijn om hulpverlening in te schakelen. In verband met de soms lange wachtlijsten kan gastopvang ook dienen ter overbrugging tussen de huidige situatie en het hulpverleningstraject.

Bij verblijf in een gastgezin betaalt u een vergoeding van € 12,50 per dag aan het gastgezin voor de onkosten. Overige kosten, denk aan reiskosten, moeten apart vergoed worden. Wanneer een gast langer dan drie maanden gedurende de hele week in een gastgezin verblijft, wordt de vergoeding verhoogd. De vergoeding wordt dan € 15,00 per dag. Mochten deze kosten voor u een verhindering zijn, dan kunt u contact opnemen met uw diaconie, mogelijk kunnen zij een bijdrage leveren in de kosten. De kosten van de bemiddeling tussen gast en gastgezin worden gedragen door de kerken. Dit is uiteraard anoniem. U ontvangt hiervan geen factuur.

Wanneer sprake is van huwelijksproblematiek dan zijn we terughoudend in het plaatsen (van een man of vrouw) in een gastgezin. Daar de nood erg groot kan zijn, kunnen wij zeker met u meedenken. Wij gebruiken hiervoor een protocol. Onder andere is de voorwaarde dat er een christelijke hulpverlener betrokken is bij de problematiek en dat de kerkenraad hiervan op de hoogte is.

Gastgezin zijn
Heeft u plaats in uw hart, huis en leven om een naaste in nood een periode bij te staan door middel van gastopvang? Wilt u hen graag een warm thuis bieden? Heeft u een kamer in uw huis vrij? Staan alle gezinsleden achter het besluit om uw huis open te stellen? Is uw gezin evenwichtig? Heeft u een stabiele huwelijksrelatie? Wij komen graag met u in contact. We begrijpen dat het bovenstaande veel lijkt te vragen; in elk gezin is er wel eens wat en dat realiseren wij ons. Twijfelt u of uw gezin geschikt is als gastgezin, neem gerust contact met ons op; wij denken graag met u mee. Ook als u alleenstaand bent, kunt u in aanmerking komen om als gastgezin te functioneren.

Om gastgezin te worden doorloopt u een screeningstraject. Dit houdt in dat wij u een vragenlijst opsturen waarin onder andere gevraagd wordt naar uw achtergrond en motivatie. Vervolgens komt de coördinator uit uw regio bij u thuis op bezoek waarbij we vragen om nadere toelichting op de informatie uit de vragenlijst en wij vinden het fijn om de beschikbare ruimte voor de gast te zien. Het deputaatschap (DPH) vraagt bij uw kerkenraad om een referentie en we vragen u om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen. Deze informatie bespreken we in ons team en wanneer dit traject naar tevredenheid doorlopen is, komt u in het gastgezinnenbestand. Vanaf dat moment wordt u benaderd als er een zorgaanvraag is die past bij u en uw gezin.

Pleegzorg
Wij werken hiervoor nauw samen met Timon, een christelijke jeugdzorgorganisatie die onder andere pleegzorg organiseert. Wanneer een vraag langdurig speelt of erg intensief blijkt, kan gastopvang omgezet worden naar pleegzorg. Timon heeft de bevoegdheid om minderjarige kinderen te plaatsen in erkende pleeggezinnen. Om kinderen van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zoveel mogelijk in eigen sfeer te laten opgroeien, wordt er door Timon regelmatig een beroep gedaan op de gastgezinnen van het deputaatschap. Deze gezinnen worden door Timon gescreend en komen bij hen in het pleegzorgbestand. Zij nemen dan de gehele begeleiding over. Daarnaast kunnen dergelijke gezinnen ook blijven functioneren als gastgezin. Vanuit het Platform Jeugdhulpverlening wordt er met regelmaat een contactdag georganiseerd voor toerusting en ontmoeting van pleeg­ouders en gastgezinnen.

Coördinatoren gast- en pleeggezinnen
Gastopvang valt onder verantwoordelijkheid van het Deputaatschap Psychosociale Hulp van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. Ook werken wij voor de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland (Deputaten Psychosociale Hulp, PSH) en de Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten. Mocht u tot één van de andere reformatorische kerken behoren, dan verwijzen we u naar Stichting De Vluchtheuvel. De Vluchtheuvel gaat uit van de Gereformeerde Gemeente maar ook (doop)leden uit de Hersteld Hervormde Kerk en andere kerkverbanden kunnen een beroep op hen doen.

Wij, Caroline, Gera en Mieke zijn als coördinator werkzaam voor DPH. Wij screenen de gastgezinnen en onderhouden het contact. Wij nemen de aanvragen voor gastopvang aan en proberen een volledig beeld van de situatie te krijgen. Vervolgens bepalen we, eventueel in overleg met de andere coördinatoren of de vraag passend is voor gastopvang. Indien ja, dan gaan we op zoek naar een geschikt gastgezin. Wanneer er een gastgezin bereid gevonden is, vindt er een kennismakingsbezoek plaats tussen de gast en het gastgezin waarbij de coördinator aanwezig is en met gast en gastgezin een contract opstelt. In dit contract worden onder andere huisregels in het gastgezin, gewoonten van de gast, contact met het thuisfront en afspraken over privacy gemaakt. Dit contract is leidend voor het gehele proces.  Tijdens de periode van gastopvang is de coördinator het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Er vinden regelmatig evaluaties plaats en de coördinator begeleidt het gastgezin.

 Elke coördinator is werkzaam binnen de eigen regio, hieronder vindt u een overzicht:

  • Caroline Klop (regio zuidwest): 06-51 26 52 44, gastopvangdph-zuidwest@kliksafe.nl Regio zuidwest bestaat uit Zeeland, Noord-Holland en Zuid-Holland tot Gorinchem.
  • Gera van Lagen (regio midden): 06-51 37 72 19, gastopvangdph-midden@kliksafe.nl Regio midden bestaat uit Noord-Brabant, de Betuwe en Utrecht inclusief Gorinchem.
  • Mieke Meijering (regio oost): 06-51 55 31 12, gastopvangdph-oost@kliksafe.nl Regio oost bestaat uit Gelderland, (inclusief Renswoude, gemeente Rhenen, Veenendaal) Overijssel en de noordelijke provincies.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met laatstgenoemde.